18. 7. 2019  7:36 Kamila
Akademický informační systém

Projekty


Okrajové podmienky ovplyvňujúce medzné stavy geotechnických konštrukcií

Garant: prof. Ing. Peter Turček, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zvýšenie náročnosti konštrukcií ako dôsledok zintenzívnenia rozvoja dopravnej infraštruktúry ako aj zvyšovanie počtu podzemných a nadzemných podlaží pozemných stavieb si vyžadujú náročnejšie prístupy pri navrhovaní im prislúchajúcich geotechnických konštrukcií. Navrhovanie takýchto konštrukcií v interakcii s horninovým prostredím naráža na veľmi citlivú otázku voľby primeranej spoľahlivosti zostavených geotechnických modelov s ohľadom na splnenie podmienok medzných stavov. Pri tvorbe výpočtových -- geotechnických modelov je spoľahlivosť poznateľnosti horninové prostredia v dôsledku jeho heterogenity a náročnosti získavania jeho vlastností podstatne nižšia oproti stavebným materiálom akými sú napr. oceľ, drevo, betón a iné. Táto okolnosť nevyhnutne vedie k vyššej miere bezpečnosti zadávania okrajových podmienok pri navrhovaní geotechnických konštrukcií.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikace projektu:1/0882/16
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0