18. 10. 2019  8:51 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný vedecký projekt nadväzuje na riešený projekt s názvom Systém rozpoznávania a vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM riešený v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov 2015. Súčasne predkladaný projekt Spracovanie a vyhodnocovanie EKG signálu s využitím prediktívneho modelu neurónovej siete sa zaoberá problematikou určenia odchýlky EKG signálu. V súčasnosti narastá záujem o aplikácie metód automatizovaného riadenia do oblasti zdravotníctva. V predkladanom projekte bude riešená oblasť určenia odchýlky signálu EKG s využitím prediktívneho modelu založeného na neurónovej sieti. Následná aplikácia sa bude venovať samotným EKG vzorom. Medzi hlavné aplikácie rozpoznávania EKG vzorov pre kardiologickú diagnostiku patria: monitorovanie tepovej frekvencie, diagnostika arytmie, diagnostika zvýšenia hrúbky steny alebo veľkosti predsiení a komôr srdca, ischémia myokardu, pôsobenie farmaceutík, karditída, monitoring kardiostimulátorov a iné. Projekt sa zameriava na určenie odchýlky v EKG signáli a následné vyhodnotenie EKG vzoru.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpvedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor