21. 10. 2019  10:27 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Vektorizácia digitalizovaných technických výkresov

Garant: Ing. Matúš Gramblička


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavný cieľ práce je orientovaný na čiastkové riešenie problému generovania 3D geometrického modelu z technického výkresu súčiastky pre účely archivovania a ďalšieho využitia v CAD systéme. Prvá časť (analýza) bude zameraná na spracovanie prehľadu súčasných vektorizačných algoritmov s cieľom identifikovať tie, ktoré sú použiteľné pre vybratú aplikačnú oblasť. V druhej časti (syntéza) bude úlohou navrhnúť metódu, automatizované procedúry a algoritmy pre riešenie zadaného problému.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:15. 03. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Jozef Vaský, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Grambličkazodpovedný riešiteľ