18. 9. 2019  19:41 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania

Garant: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Úspešnou akreditáciou bola MTF STU v Trnave zaradená medzi výskumné fakulty univerzitného typu s odsúhlasením nových študijných programov ako napr. Integrovaná bezpečnosť, Mechatronika v technologických zariadeniach, Výrobné technológie a výrobný manažment, ďalšie programy zamerané na špeciálne technológie, materiály, ale i otázky manažmentu. K týmto novým programom nemá zatiaľ akademická knižnica zabezpečenú literatúru. Akvizičný program akademickej knižnice má v prioritách zabezpečiť literatúru v súlade s profilom fakulty tak, aby sa stali tieto fondy účelnou podporou vzdelávania a výskumu na fakulte. Budovanie knižničného fondu je zrkadlom úrovne školy. Znalostná knižnica založená na zvýšenom využívaní poznatkov vytvára pridanú hodnotu v cieľových aktivitách inštitúcie a nadobúda vlastnosti komodít, ktoré efektívnym spôsobom kreujú jej prostredie. Úlohou informačného zabezpečenia oblastí výskumu a vzdelávania v akademickom prostredí je poskytovanie literatúry cieľovej skupine a tými sú študenti, výskumníci a pedagógovia. Akademické knižnice ako tradičné informačné inštitúcie na univerzitách zabezpečujú predovšetkým dve základné funkcie univerzity -- výskum a výučbu. Skladbou svojich študijných programov zatraktívňujú ponuku vzdelávania. Každé vzdelávanie alebo výskum však musia byť podporené kvalitnou literatúrou a zdrojmi, ktoré im zabezpečuje práve akademická knižnica. Premysleným akvizičným programom sa knižnice stávajú súčasťou vzdelávacej a výskumnej základne školy.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Odbor poznatkového manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:16-613-02763
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.zodpovedný riešiteľ