Oct 14, 2019   5:36 p.m. Boris
Academic information system

Projects


Akvizičný program akademickej knižnice na podporu vzdelávania

Supervisor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Úspešnou akreditáciou bola MTF STU v Trnave zaradená medzi výskumné fakulty univerzitného typu s odsúhlasením nových študijných programov ako napr. Integrovaná bezpečnosť, Mechatronika v technologických zariadeniach, Výrobné technológie a výrobný manažment, ďalšie programy zamerané na špeciálne technológie, materiály, ale i otázky manažmentu. K týmto novým programom nemá zatiaľ akademická knižnica zabezpečenú literatúru. Akvizičný program akademickej knižnice má v prioritách zabezpečiť literatúru v súlade s profilom fakulty tak, aby sa stali tieto fondy účelnou podporou vzdelávania a výskumu na fakulte. Budovanie knižničného fondu je zrkadlom úrovne školy. Znalostná knižnica založená na zvýšenom využívaní poznatkov vytvára pridanú hodnotu v cieľových aktivitách inštitúcie a nadobúda vlastnosti komodít, ktoré efektívnym spôsobom kreujú jej prostredie. Úlohou informačného zabezpečenia oblastí výskumu a vzdelávania v akademickom prostredí je poskytovanie literatúry cieľovej skupine a tými sú študenti, výskumníci a pedagógovia. Akademické knižnice ako tradičné informačné inštitúcie na univerzitách zabezpečujú predovšetkým dve základné funkcie univerzity -- výskum a výučbu. Skladbou svojich študijných programov zatraktívňujú ponuku vzdelávania. Každé vzdelávanie alebo výskum však musia byť podporené kvalitnou literatúrou a zdrojmi, ktoré im zabezpečuje práve akademická knižnica. Premysleným akvizičným programom sa knižnice stávajú súčasťou vzdelávacej a výskumnej základne školy.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Division of Knowledge Management (MTF)
Project identification:16-613-02763
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2016
Project close date:30. 11. 2016
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.zodpovedný riešiteľ