21. 9. 2019  0:48 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU

Garant: PhDr. Kristína Raitlová


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je modernizácia a skvalitnenie knižnično-informačných služieb Knižnice Fakulty architektúry s cieľom napĺňania kritéria dostatočného materiálového, technického a informačného zabezpečenia študijných programov fakulty.Cieľovou skupinou sú používatelia knižnice. Súčasný stav skenovacieho pracoviska v knižnici je kritický z hľadiska potrieb a požiadaviek našich študentov a ďalších používateľov knižnice a nezodpovedá štandardným nárokom používateľov na knižnično-informačné služby akademickej knižnice. V projekte ide o zaobstaranie nového skenovacieho zariadenia do akademickej knižnice s možnosťou skenovania materiálov vo viacerých formátoch pre študentov všetkých 3 stupňov štúdia na študijné účely a pre podporu pedagogického procesu a výskumnej činnosti odborných zamestnancov fakulty.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Knižnica (FA)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0