23. 10. 2019  0:39 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Reflexie architektúry

Garant: prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na súčasnú architektúru. Jeho cieľom je obohatiť a prehĺbiť aktuálnu architektonickú diskusiu na Slovensku. Vychádza pritom z predpokladu, že väčšina účastníkov architektonickej diskusie sa orientuje v aktuálnych prejavoch architektúry, registruje ich formálne znaky aj hlavných protagonistov, nepozná však genézu týchto prejavov, súvislosti a dôvody ich vzniku. Ambíciou projektu preto bude zasadiť aktuálnu architektonickú diskusiu do širších spoločenských, historických a geografických súvislostí. Projekt priblíži aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností. Vybraní architekti predstavia svoj autorský prístup, objasnia východiská svojej tvorby, zdôvodnia formálne preferencie, uvedú vzory a inšpirácie svojej tvorby. Okrem diskusií, ktoré sú štandardnou súčasťou každej prezentácie, projekt zavádza formát krátkych kritických textov. Prostredníctvom nich bude publikum reagovať na prezentovaného autora a jeho dielo. Architekt tak získa bezprostrednú reakciu na svoje dielo a publikum dostane možnosť kultivovať svoje názory na architektúru ako aj svoje schopnosti v oblasti odborného písania. Prezentácie architektov aj krátke texty budú na záver projektu publikované vo forme zborníku. Aktivity v rámci projektu sú primárne zamerané na poslucháčov študijných programov v oblasti architektúry a architektov, ale sú voľne prístupné aj verejnosti.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 05. 2016
Dátum ukončenia projektu:11. 04. 2017
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0