19. 10. 2019  3:44 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Multidisciplinárny študentský workshop "Architektúra - história umenia - etnológia - výtvarné umenie..."

Garant: Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámer: realizovať týždňový medzinárodný workshop pre študentov relevantných odborov a univerzít, ktorí pod vedením lektorov budú dokumentovať zachovanú ľudovú architektúru regiónu v ochrannom pásme UNESCO lokality Banská Štiavnica a okolie. Zámerom je na príklade dokumentovania unikátnych elementov ľudového umenia architektúry a remesla v autentickej obci Beluj realizovať vzdelávanie študentov rôznych odborov - výtvarné umenie, architektúra, stavebníctvo, história umenia, etnológia a pod. Cieľom je výtvarná, architektonická, geodetická a etnografická dokumentácia ohrozenej ľudovej architektúry a výchova študentov k medziodborovej spolupráci. Aktivity: 1. Zmapovanie tradičnej urbánnej štruktúry v kontexte lokality UNESCO a vytypovanie sídiel s hmotnými prejavmi ľudového umenia; 2. Identifikovanie najhodnotnejších reprezentantov ľudovej architektúry v sídle Beluj; 3. Výtvarné, architektonické, geodetické a etnografické zdokumentovanie 4 - 6 konkrétnych objektov v ich kontexte; 5. Výstava výsledkov workshopu; 6. Vydanie brožúry. Cieľová skupina: študenti výtvarného umenia, urbanizmu, architektúry, geodézie, etnológie, histórie umenia, pedagógovia zúčastnených odborov, autority a obyvatelia obce.
Druh projektu:Štátny program ()
Pracovisko:Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:04. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 04. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0