19. 10. 2019  5:01 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy adaptívneho a inteligentného riadenia pre procesy chemickej/biochemickej technológie.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zameriava na ďalší rozvoj metód adaptívneho, robustného a inteligentného riadenia, s prihliadnutím na ich potenciálne využitie pri optimálnom riadení procesov chemickej a biochemickej technológie. Z adaptívnych metód sa hlavná pozornosť venuje ďalšiemu rozvoju metód adaptívneho -sledovania a adaptívnym štruktúram, založeným na princípe umelých neurónových sietí (UNS). Pre efektívnejšie on-line trénovanie adaptívneho neurónového regulátora sa uplatní nový prístup: hybridné modelovanie. Navrhne a rozpracuje sa nová metóda inteligentného UNS riadenia s robustnými vlastnosťami adaptáciou váh prahových neurónov. Pre zabezpečenie asymptotického sledovania sa všeobecne prijatý inverzný neurónový regulátor nahradí sofistickým neuro-fuzzy systémom. Spoločným menovateľom a integrujúcim faktorom plnenia cieľov projektu je aplikácia navrhnutých moderných algoritmov pre identifikáciu a riadenie vybraných procesov chemickej a potravinárskej technológie cez simulačné experimenty, ako aj implementáciu v laboratórnych podmienkach. Ako referenčné procesy budú slúžiť prietokový chemický a biochemický reaktor, rúrkový reaktor s pevne uloženým katalyzátorom a rektifikačná kolóna. Získané skúsenosti sa prenesú do priemyselnej praxe.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:1/1046/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0