17. 10. 2019  7:12 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Nekovalentné interakcie v systémoch s rastúcou zložitosťou

Garant: RNDr. Andrej Antušek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ústrednou myšlienkou projektu je použitie presných výpočtov na báze vlnovej funkcie (najlepšie CCSD(T)) ako podkladu k DFT predpovediam energetiky a vlastností systémov s rastúcou zložitosťou. V centre záujmu sú nekovalentné interakcie študované na úrovni viacčasticových členov. Ako prototyp sú študované klastre berýlia, väzbové energie v klastroch až po tuhú fázu. Z biologicky zaujímavých systémov sú to nekovalentné komplexy aminokyselín získané z kryštálových štruktúr proteínov z PDB (Protein Data Bank), kde budeme analyzovať vplyv viacčasticových interakcií na ich stabilitu a štruktúru. Ďalšou cieľovou skupinou sú komplexy (ťažkých) kovov s ligandami. Našim zámerom je pochopenie mechanizmu väzby v kontexte ich veľkosti, od malých molekúl až po nanoštruktúry. Zahrnutie relativistických efektov je nevyhnutné pre presný popis aj chémie jódu v chladiacom systéme jadrového reaktora alebo v interakcii s antityroidnými liečivami. Viacčasticové disperzné interakcie zahrnuté do DFT na štúdium tuhej fázy budú aplikované na štruktúru, elastické a termálne vlastnosti vrstevnatých látok a molekulových kryštálov. Zmeny elektrických a spektrálnych vlastností látok v roztokoch ako aj vplyv rozpúšťadla vo výpočtoch NMR tieniacich konštát ťažkých prvkov, sú ďalšími témami súvisiacimi s problematikou nekovalentných interakcií. Pri štúdiu veľkých systémov kombináciou metód na báze vlnovej funkcie a DFT máme na zreteli kontrolu presnosti. Napriek tomu, že veľké systémy sme schopní študovať iba na úrovni DFT, presnosť výsledkov môžeme ovplyvniť dôsledným výberom funkcionálu hustoty porovnaním s presnými výpočtami metódami na báze vlnovej funkcie. Úspešnosť tohto prístupu rastie aj s veľkosťou modelových systémov, ktoré dokážeme výpočtovo zvládnuť. Preto je súčasťou predkladaného projektu vývoj (relativistických) metód vlnovej funkcie ako aj ďalšie vylepšenia zahrnutia disperzných síl v DFT. Metodický vývoj bude implementovaný do programových balíkov MOLCAS, DIRAC a VASP.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0105
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
RNDr. Andrej Antušek, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Katarína Šulková, PhD.spoluriešiteľ