21. 9. 2019  15:04 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši aktuálnu problematiku zefektívňovania sprístupnenia a spracovania informácií na Internete. Základný prístup použitý v tomto projekte sa odvíja od myšlienky zohľadniť špecifické vlastnosti, zvyklosti a potreby používateľa webovskej skužby Internetu. Vytvorením vhodne definovaného a reprezentovaného modelu používateľa sa otvorí priestor pre navrhnutie metód, ktoré umožnia používateľovi lepšie (rýchlešie, presnejšie...) sprístupniť želané informácie. Vstupy pre vytváranie modelu proužívateľa sú jednak stopami jeho individuálneho konania v priestore Interenetu (vzory správania sa, typické destinácie a sekvencie navigácie atď.), jednak výsledkami jeho sociálneho správania sa v komunite používateľov s podobnými záujmami (vzájomné odporúčania atď.). Takto definovaný model sa dá pre jednotlivého používateľa odvodiť z jeho doterajšieho konania v priestore Internetu.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:APVT-20-007104
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0