20. 11. 2019  0:40 Félix
Akademický informační systém

Projekty


Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami.

Garant: prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na prehĺbenie teoretických poznatkov mapovania, resp. monitorovania geodynamických procesov s dôrazom na metódy digitálnej fotogrametrie a aplikovanej geodézie. Ide o získavanie a spracovanie prvotných informácií za účelom hodnotenia stability a intenzity zvetrávania horninových masívov. Integrácia, syntéza a vizualizácia týchto informácií v prostredí geografických informačných systémov (GIS). Automatizácia procesu merania a problematika synchronizácie meraní.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/1153/04
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0