8. 7. 2020  10:05 Ivan
Akademický informačný systém

Projekty


Monitorovanie geodynamických procesov integrovanými meracími systémami.

Garant: prof. Ing. Pavel Bartoš, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na prehĺbenie teoretických poznatkov mapovania, resp. monitorovania geodynamických procesov s dôrazom na metódy digitálnej fotogrametrie a aplikovanej geodézie. Ide o získavanie a spracovanie prvotných informácií za účelom hodnotenia stability a intenzity zvetrávania horninových masívov. Integrácia, syntéza a vizualizácia týchto informácií v prostredí geografických informačných systémov (GIS). Automatizácia procesu merania a problematika synchronizácie meraní.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:
1/1153/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0