19. 9. 2019  0:04 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Algebraické, topologické a kombinatorické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúr

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte sa budeme zaoberať viacerými významnými problémami diskrétnej matematiky interdisciplinárneho charakteru. Pôjde najmä o otázky týkajúce sa farbení grafov, tokov na grafoch, harmonických morfizmov grafov, štúdia extremálnych grafov a ich vzťahu k symetriám, štúdia vysokosymetrických vnorení grafov do plôch, koheretných konfigurácií a silne regulárnych grafov. Prepojenie jednotlivých problémov je v dvoch rovinách. V metodologickej rovine pôjde najmä o využitie metód algebry, lineárnej algebry, geometrie a topológie na dosiahnutie riešenia. V rovine vecnej ide o prepojenie širokej palety skúmaných problémov, medzi ktorými sa objavujú niekedy až prekvapujúce súvislosti. Spomedzi mnohých konkrétnych problémov sa budeme zaoberať potvrdením Lovászovej hypotézy pre niektoré nekonečné triedy kubických cayleyovských grafov, konštrukciami silne regulárnych grafov s parametrami, pre ktoré ich existencia dosiaľ nebola vyriešená, rozvíjaním kombinatorickej teórie harmonických funkcií a mnohými ďalšími problémami.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:APVV-15-0220
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 05. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0