18. 9. 2019  20:18 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Alternatívne metódy hodnotenia elektromagnetickej kompatibility (EMC) elektronických systémov.

Garant: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na modelovanie, meranie a overovanie EMC vlastností komplexných systémov rozmiestnených na rozsiahlom priestore. Ciele projektu sú orientované do štyroch oblastí: 1. na rozvoj numerických metód simulácií procesov elektromagnetickej kompatibility komplexných systémov s možnosťou rozšírenia modelovaného priestoru a súčasného zjemnenia konštrukčných detailov modelovaných systémov, 2. na modelovanie správania sa prvkov elektronických systémov pod vplyvom elektromagnetických rušivých faktorov, 3. na rozvoj alternatívnych metód merania a hodnotenia elektromagnetickej kompatibility komplexných systémov a 4. na zdokonalenie metodiky vyhodnocovania neistôt meracích postupov v oblastiach nízkofrekvenčnej a aj vysokofrekvenčnej elektromagnetickej kompatibility.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra merania (FEI)
Identifikácia projektu:1/3101/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0