20. 10. 2019  5:55 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Gradientné nanokompozitné TiC vrstvy pripravené pomocou novej generácie PIII&D pre aplikácie v automobiliovom priemysle

Garant: Ing. Jana Bohovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Budúca generácia PIII&D procesu založená na HiPIMS technológii (vysokovýkonné pulzné magnetrónové naprašovanie) využíva implantáciu kovových prvkov do zložitých 3D štruktúr. Spojenie PIII-HiPIMS, implantačného a depozičného procesu umožní kvalitatívne zvýšiť súčasnú depozíciu povlakov a tenkých vrstiev, ale aj pripraviť ich s iným zložením, s takým, ktoré existovalo len v teoretických úvahách. HiPIMS využíva krátke, energetické pulzy, privádzané na terč, za účelom vytvorenia veľmi hustej plazmy s vysokým stupňom ionizácie v okolí katódy. Zároveň je možné účinnejšie kontrolovať energiu a smeru pohybu iónov. Výsledkom tohto je, že je možné modifikovať zloženie a mikroštruktúru vznikajúcej vrstvy a tiež aj optimalizovať TiC povlaky pre tribologické aplikácie.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:PlasmaNanoCoat
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrator
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.zodpovedný riešiteľ