14. 10. 2019  15:13 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie vplyvu kryogénneho spracovania na štruktúru a vlastnosti ledeburitickej nástrojovej ocele

Garant: Ing. Jana Ptačinová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným cieľom projektu je stanovenie zmien v mikroštruktúre a mechanických vlastnostiach vybranej Cr-V ledeburicitickej ocele pri použití teploty kryogénneho spracovania -140 °C, tj. vyššej ako teplota varu tekutého dusíka, avšak výrazne nižšej ako teplota "martensit finish" danej ocele. Ako experimentálny materiál bude použitá komerčne dostupná Cr-V ledeburitická oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou. V rámci projektu bude skúmaný vplyv dôležitých premenných procesu ako doba trvania kryogénneho spracovania a režimov popúšťania (pri zachovaní konštantných podmienok austenitizácie a kalenia) na také dôležité charakteristiky ako mikroštruktúra, tvrdosť, pevnosť pri trojbodovom ohybe, lomová húževnatosť. V projekte bude využité veľké množstvo experimentálnych techník, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu.
Druh projektu:Excelentné tímy mladých výskumníkov ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Ptačinová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Filip Polakovičspoluriešiteľ
Ing. Martin Sahul, PhD.spoluriešiteľ