23. 10. 2019  16:07 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne metódy zisťovania požiarnotechnických charaktetistík priemyselných prachov a horľavých plynov

Garant: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Požiarnotechnické charakteristiky sú významným ukazovateľom vlastností nebezpečných látok, ako sú plyny či prachy. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti sú tieto ukazovatele veľmi dôležité, či už ide o medze výbušnosti,iniciačné energie alebo charakteristiky horľavosti, pričom hodnota jednotlivých charakteristík závisí najmä od podmienok skúšky, ktoré by sa mali približovať reálnym podmienkam v praxi. Ich vytvorenie a simulovanie nie je jednoduché, preto je nevyhnutné brať do úvahy i rôzne vonkajšie vplyvy a parametre. Projekt bude primárne zameraný na štúdium charakteristík plynov a prachov s dôrazom na ich horľavosť a výbušnosť. Aby merania charakteristík zodpovedali podmienkam praxe, bude výskum prebiehať tak na najmodernejších zariadeniach využívaných v požiarnom inžinierstve, ako aj po modifikácii bežne zaužívaných postupov merania. V rámci projektu bude taktiež navrhnuté a skonštruované zariadenie, ktoré významne prispeje ku komplexnejšiemu štúdiu problematiky požiarnej bezpečnosti.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0306/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ivan Hrušovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Kuracina, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Lipovskýspoluriešiteľ
Ing. Matej Menčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Peter Rantuch, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Wachter, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.zodpovedný riešiteľ
Ing. Hana Kobetičová, PhD.spoluriešiteľ