20. 10. 2019  23:21 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj kombinovaných konštrukčných materiálov pre stavebné účely prostredníctvom progresívnych metód zisťovania akustických a tepelnoizolačných parametrov, protipožiarnej odolnosti a tieneniu voči elektromagnetickému žiareniu

Garant: Ing. Pavol Čekan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Požiadavky na úsporu materiálov a zároveň na zachovanie ich funkčnosti sú v súčasnosti veľmi preferované. Využitie kombinovaných materiálov je veľmi významné v konštrukciách nízkoenergetických stavieb. Stavebné normy EÚ sú prioritne orientované na strategický rámec energetickej efektívnosti. Viacerým kvalitatívnym parametrom, ktoré významne ovplyvňujú fyzikálno-chemické parametre stavebných materiálov sa však na dostatočnej úrovni nevenuje pozornosť. Na základe tejto skutočnosti projekt rieši podrobný výskum parametrov kombinovaných konštrukčných materiálov ako sú: akustické parametre, protipožiarna odolnosť, tepelnoizolačné vlastnosti a tieniaca schopnosť voči elektromagnetickému žiareniu. Výskum týchto parametrov bude využívať kombináciu viacerých existujúcich progresívnych metód a návrh nových výskumných metodík. Získané výsledky prispejú k vývoju nových kombinovaných konštrukčných materiálov so súčasným stanovením aplikačnej vhodnosti týchto materiálov do konkrétnych lokalít na Slovensku
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0232/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Pavol Čekan, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Ivan Koblen, CSc.spoluriešiteľ