25. 6. 2019  8:02 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Odhrotovanie tvarovo členitých obrobkov plazmovým výbojom v elektrolyte.

Garant: doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Technológia plazmového výboja v elektrolyte je neštandardná a v technickej praxi zatiaľ málo známa metóda,ktorá sa v súčasnosti využíva predovšetkým na úpravu kovových povrchov s cieľom zvýšiť ich koróznu odolnosť,zvýšiť úroveň lesku a znížiť hodnotu povrchovej drsnosti. Doterajšie skúsenosti s praktickým využitím tejto technológie ukazujú, že by mohol byť tento proces, vzhľadom na jeho unikátne vlastnosti, úspešne využitý aj na odhrotovanie ťažko prístupných hrán obrobených objektov. Existuje reálny predpoklad, že tento spôsob odhrotovania by mohol odstrániť mnohé nedostatky súčasných spôsobov. Predmetom projektu je základný výskum procesu plazmového výboja v elektrolyte so zameraním sa na komplexné posúdenie možností využitia tohto fyzikálneho procesu pri odstraňovaní ostrín. Globálnym cieľom predkladaného projektu je získať dostatočné teoretické aj praktické poznatky o procese tak, aby mohol byť tento technologický proces následne implementovaný vo výrobnej sfére.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0070/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Bajčičák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eugen Belica, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Roland Šuba, PhD.spoluriešiteľ