23. 8. 2019  12:50 Filip
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum nových metód simulácie, návrhu a vývoja výrobných systémov v prostredí digitálneho podniku v koncepcii Industry 4.0

Garant: doc. Ing. Peter Košťál, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predložený projekt sa zaoberá výskumom nových metód simulácie, návrhu a vývoja výrobných systémov v rámci digitálneho podniku na základe koncepcie Industry 4.0. Skúma možnosti zavedenia myšlienok digitálneho podniku do reálnych výrobných systémov. Cieľom projektu je skúmanie simulačných metód, používaných pri projektovaní a vývoji výrobných systémov prostredníctvom simulačného digitálneho nástroja v koncepcii filozofie Industry 4.0 a komparácia výsledkov skúmania simulačného modelu a reálneho zariadenia, implementovaného do funkčného robotizovaného výrobného systému za účelom determinovať odchýlky medzi virtuálnym a reálnym prostredím. Zároveň pri zavádzaní nového výrobku do výroby sa definuje na výrobnom systéme výrobný proces ako sled jednotlivých operácií a úkonov, ktoré sú potrebné na realizáciu danej výroby.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0088/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Martina Kusá, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Andrea Mudriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dávid Tóthspoluriešiteľ
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Nina Vetríková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Košťál, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Marcela Bučányová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Erika Hrušková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miriam Matúšová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Pecháček, PhD.spoluriešiteľ