20. 10. 2019  5:12 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a príprava spojov vysokoteplotných supravodivých pásov bezolovnatými spájkami a charakterizácia ich vlastností

Garant: Dr.-Ing. Marcela Pekarčíková


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt základného výskumu je zameraný na návrh a prípravu funkčných spojov vysokoteplotných supravodivých pások vhodnými metódami spájania bezolovnatými spájkami na báze Sn, prípadne iných nízkotaviteľných prvkov. Na prípravu spojov sa použije konvenčné a indukčné spájkovanie a optimalizačnými metódami budú určené vhodné parametre spájacích procesov. Vyhotovené spoje budú skúmané z hľadiska mikroštruktúry, elektrických a mechanických vlastností. Dosiahnuté výsledky bude možné aplikovať v praxi. Poznatky získané v projekte budú publikované v karentovaných časopisoch a prezentované na svetových vedeckých konferenciách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0151/17
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkovázodpovedný riešiteľ
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Cuninková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Mišík, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Michal Skarba, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Necpal, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martina Klimentováspoluriešiteľ
RNDr. Peter Perichta, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Lýdia Rízeková Trnková, PhD.spoluriešiteľ