22. 10. 2019  7:50 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Možnosti dosahovania cieľov výroby s využitím metód multikriteriálnej optimalizácie v simulačnej optimalizácii

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riadenie výrobného procesu vyžaduje rozhodovanie na základe kritérií, ktoré sú často spojené s protichodnými cieľmi. Zámerom výskumu je preveriť možnosti uplatnenia metód multikriteriálnej optimalizácie v rámci simulačnej optimalizácie aplikovanej na vybrané modely výrobných systémov a porovnanie efektívnosť týchto metód pri získavaní množiny (Pareto množiny) optimálnych riešení potrebných pre rozhodovanie pri riadení výroby. Získané poznatky bude možné využiť na vytvorenie bázy poznatkov pre kvalifikované rozhodovanie pre špecifikované problémy riadenia výrobných systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0236/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:10

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. František Miksa, PhD.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.zopovedný riešiteľ
Ing. Peter Berčíkspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Zuzana Červeňanskáspoluriešiteľ
Ing. Dominika Janíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Oleg Palumbíny, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jaroslav Znamenákspoluriešiteľ