18. 6. 2019  21:37 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasy

Garant: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Na uhlík bohaté materiály z neúplného spaľovania biomasy (Biochars -- BCH) pripravené hydrotermálnou karbonizáciou (Hydrochars -- HCH) alebo pyrolýzou (Pyrochars - PCH) sa vyznačujú vysokou sorpčnou kapacitou využiteľnou v procesoch čistenia odpad. vôd alebo v poľnohospodárstve (zlepšujú vlastnosti pôdy) / ochrane podz. vôd. V projekte sa bude: (i) testovať, či sa vlastnosti rôznej biomasy prejavujú v rýchlosti prípravy HCH a PCH, (ii) stanovovať fyzikálno -- chemické vlastnosti HCH a PCH pripravených pri rôznych podmienkach z rôznych východiskových materiálov, (iii) zisťovať sorpčná schopnosť HCH a PCH vo vzťahu k vo vode rozpustnému org. kontaminantu (WSC) a jej zlepšovanie. V nadväznosti sa bude: (iv) skúmať vplyv prídavkov BCH do pôdy na záchyt/degradáciu vo študovaného kontaminantu a (v) možnosti zneškodňovania použitého BCH adsorbentu spaľovaním (na kónickom kalorimetri). Získané údaje z tohto základ. výskumu môžu byť v budúcnosti použité pre vypracovanie ich LCA (Life Cy...
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:1/0253/17
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Alica Bartošová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Lipovskýspoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ