14. 10. 2019  18:11 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium sorpčnej kapacity a fyzikálno-chemických vlastností materiálov pripravených hydrotermálnou karbonizáciou a pyrolýzou odpadovej biomasy

Garant: RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Na uhlík bohaté materiály z neúplného spaľovania biomasy (Biochars -- BCH) pripravené hydrotermálnou karbonizáciou (Hydrochars -- HCH) alebo pyrolýzou (Pyrochars - PCH) sa vyznačujú vysokou sorpčnou kapacitou využiteľnou v procesoch čistenia odpad. vôd alebo v poľnohospodárstve (zlepšujú vlastnosti pôdy) / ochrane podz. vôd. V projekte sa bude: (i) testovať, či sa vlastnosti rôznej biomasy prejavujú v rýchlosti prípravy HCH a PCH, (ii) stanovovať fyzikálno -- chemické vlastnosti HCH a PCH pripravených pri rôznych podmienkach z rôznych východiskových materiálov, (iii) zisťovať sorpčná schopnosť HCH a PCH vo vzťahu k vo vode rozpustnému org. kontaminantu (WSC) a jej zlepšovanie. V nadväznosti sa bude: (iv) skúmať vplyv prídavkov BCH do pôdy na záchyt/degradáciu vo študovaného kontaminantu a (v) možnosti zneškodňovania použitého BCH adsorbentu spaľovaním (na kónickom kalorimetri). Získané údaje z tohto základ. výskumu môžu byť v budúcnosti použité pre vypracovanie ich LCA (Life Cy...
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:1/0253/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Alica Pastierová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Blinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marek Lipovskýspoluriešiteľ
Ing. Anna Michalíková, CSc.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.spoluriešiteľ