Oct 20, 2019   10:09 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Improving the effectiveness of ultrasonic assisted technological processes

Supervisor: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Pri súčasných vysokých požiadavkách na výkonnosť a kvalitu nie je možné konvenčnými technologickými procesmi splniť vysoké nároky na spracovanie nových kvalitných materiálov v priemyselnej výrobe.Cieľom projektu je výskum a vývoj zariadení založených na nových fyzikálnych princípoch pre dosiahnutie vyššej efektivity konvenčných technologických procesov.Projekt je zameraný na aplikáciu účinkov ultrazvuku v konvenčných technologických procesoch.Realizácia a efektivita ultrazvukom podporovaných konvenčných technologických procesov je podmienená znalosťou aktuálneho stavu prebiehajúceho technologického procesu a zároveň na adaptácii subsystému generujúceho kmitanie výrobného nástroja na zmenené podmienky.Splnenie uvedených požiadaviek bude realizované pomocou implementácie mechatronických princípov do funkčnej štruktúry technologického zariadenia, ktoré umožnia analyzovať aktuálny stav a vykonať on-line modifikáciu systému čo bude viesť k zabezpečeniu optimálnych podmienok pre realizáciu technologického procesu.
Kind of project:VEGA ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project identification:1/0296/17
Project status:Not approved
Project start date :01. 01. 2017
Project close date:31. 12. 2020
Number of workers in the project:14
Number of official workers in the project:14

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ