23. 10. 2019  22:31 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Zvyšovanie efektivity ultrazvukom podporovaných technologických procesov

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Contemporary demands on performance and quality not possible by conventional technological processes meet the high requirements for processing of new high-quality materials in industrial production.The project aims to research and development of equipment based on new physical principles to achieve higher efficiency of conventional technological processes.The project is focused on the application of ultrasound in the conventional technological processes. Realization and efficiency of ultrasonically assisted technological processes (UATP) is conditioned by the knowledge of current state the ongoing technological process as well as adaptation subsystem that generates vibration of tools to changed conditions.Fulfill the above requirements will performed using mechatronic principles implementation to functional structure of technological equipment that allow to analyze the current state and perform on-line modification of system which will lead to the achievement of optimal conditions for technological process
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:1/0296/17
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Milan Naď, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Tibor Nánási, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ