20. 6. 2019  11:39 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a vlastnosti časticových kompozitných systémov na báze uhlíka modifikované výrazne vodivými a veľkostne rozdielnymi časticami.

Garant: Ing. Jozef Bielek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt bol zameraný na špecifikovanie perkolácie fonónov v časticovom kompozitnom systéme Cu-C. Tento modelový systém bol rozšírený o ďalší skúšobný materiál. Bol preskúmaný vplyv veľkosti častíc od mikročastíc po nanočastice, pričom bol pripravený systém Cu-C aj s nanovláknami. Pri použití nanovlákien bolo pomocou zhlukovej analýzy s metódou štatistickej topografie pozorované vytváranie agregátov. Popri štúdiu štruktúrnych, elektrických a termofyzikálnych vlastností bola pozornosť venovaná aj mechanickým vlastnostiam - odporu voči opotrebovaniu, faktoru trenia a pod. Všetky tieto skutočnosti umožnili lepšie preukázať využitie kompozitov Cu-C v elektrotechnike a strojárenstve.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:SJF_1/1068/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0