14. 10. 2019  10:02 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a tvorba súčiastok vhodných pre výučbu a automatizácia procesov konštruovania pomocou makier v CAD/CAE systémoch

Garant: Ing. Štefan Hajdu, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na inovovanie vybavenia laboratórií o nové typy strojných súčiastok 3D tlačou, ktoré zlepšia technickú predstavivosť a zručnosti študentov v oblasti konštruovania a tvorby technickej dokumentácie. Projekt bude zároveň obsahovať vytvorenie webového rozhrania,kde si študenti budú môcť prezerať interaktívnym spôsobom modely 3D súčiastok vytvorených v CAD/CAM/CAE systéme CATIA V5. Pripravené parametrické modely budú následne vytlačené na 3D tlačiarni a poslúžia na cvičeniach ako študijne pomôcky, ktoré významnou mierou pomôžu študentom porozumieť princípu ortografického premietania súčiastok. Pomocou reálne vyhotovených funkčných modeloch kinematických sústav študenti intuitívne pochopia funkcionalitu mechanizmov používaných v praxi. Analyzovať súčiastky pomocou metódy konečných prvkov z hľadiska tepelného a mechanického zaťaženia v systémoch CATIA V5 a ANSYS. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu technických smerov inovatívnym prístupom k výučbe predmetov spojených s konštruovaním strojných zariadení. V prostredí VBA budú naprogramované makrá na podporu automatizovaného procesu konštruovania strojných súčiastok v programe CATIA V5.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Identifikácia projektu:020STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Štefan Hajdu, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Lenka Kolíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Milan Naď, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Máté Nagyspoluriešiteľ
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Riečičiarová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Ladislav Rolník, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Steinhauser, PhD.spoluriešiteľ