28. 5. 2020  13:43 Viliam
Akademický informačný systém

Projekty


Rádioaktívne materíály v inovačných jadrových palivových cykloch a po ukončení prevádzky jadrových zariadení.

Garant: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Základné informácie         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na riešenie vybraných fyzikálnych, materiálových a environmentálnych problémov jadrových palivových cyklov a zadnej časti jadrovej energetiky. Počítačovým modelovaním a simuláciami rôznymi výpočtovými kódmi s následným porovnaním s experimentálnymi výsledkami sa získajú nové poznatky o možnostiach transmutačných procesov v tlakovodných reaktoroch a vo vyvíjaných reaktoroch na báze fluoridových kvapalných solí, o miere zníženia ich dlhodobej rádiotoxicity po transmutácii, o rádioaktívnom toku materiálov a výpustí z vyraďovania vysokokontaminovaných a aktivovaných konštrukčných častí jadrových zariadení a z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie aj o nových výpočtových postupoch oceňovania rizík, vyplývajúcich z okamžitej a odloženej demontáže odstavených jadrových zariadení.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3160/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0