16. 12. 2019  10:39 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Cieľavedomý rozvoj osobnosti a kritického myslenia v rámci predmetu Základy komunikácie na STU

Garant: Mgr. Ivana Novotná, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na zlepšenie komunikačných zručností študentov MTF STU prostredníctvom inovácie predmetu Základy komunikácie s dôrazom na osobnostný rozvoj a rozvinutie schopností kritického myslenia študentov technického, manažérskeho a personálneho zamerania. Študenti získajú vedomosti v oblasti prezentačných techník, efektívnej komunikácie,mediácie, koučingu a facilitácie. Účinnosť zvyšovania komunikačných zručností študentov budeme zisťovať testovaním študentov pomocou osobnostného ICL dotazníka pred absolvovaním a po absolvovaní predmetu a publikačné výstupy zistení. Hlavným cieľom projektu je vydanie učebného textu k predmetu Základy komunikácie s praktickými cvičeniami v slovenskom aj v anglickom jazyku. Učebný text vydaný v oboch jazykoch bude študijnou literatúrou aj pre zahraničných študentov STU.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikace projektu:043STU-4/2017
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Mgr. Ivana Novotná, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Mária Bednáriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Mário Schwarz, PhD.spoluriešiteľ