25. 6. 2019  0:32 Tadeáš
Akademický informační systém

Projekty


Teoretické východiská výskumu stability elektrizačnej sústavy v podmienkach prepojenej sústavy Európy.

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na problematiku stability elektrizačnej sústavy bezpečnosti, spoľahlivosti, a analýzu možností zlepšenia týchto ukazovateľov, hlavne z pohľadu zamedzenia vzniku veľkých porúch a eliminovania príčin rozpadu sústavy. Jedným z hlavných cieľov predkladaného projektu je stanoviť kritické miesta v elektrizačnej sústave na základe modelovania ustálených a prechodných stavov v sústave pri uvažovaní tranzitov cez prenosovú sústavu SR a pre prípad nedostatku domácich zdrojov (odstavenie JE V1). Výsledkom modelovania a analýz bude návrh na implementovanie technických prostriedkov FACTS, transformátorov s komplexným prevodom a ďalších kompenzačných prvkov do prenosovej sústavy pre zlepšenie statickej a dynamickej stability a riadenie tokov výkonov v elektrizačnej sústave. Ďalším cieľom projektu je vytvoriť databázu poruchovosti jednotlivých prvkov, spoľahlivostný model prvkov elektrizačnej sústavy a vykonať spoľahlivostnú analýzu. Výsledkom riešenia projektu budú vytvorené počítačové modely elektrizačnej sústavy s uvažovaním tranzitov a importom elektriny do SR a budú nasimulované prechodné deje na základe výsledkov analýzy spoľahlivosti jednotlivých prvkov sústavy. Výsledky predkladaného projektu budú dôležité pre zabezpečenie stabilnej prevádzky elektrizačnej sústavy a zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektriny v nových podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou a novej legislatívy EU.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikace projektu:1/3092/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0