20. 6. 2019  20:02 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Teoretické východiská výskumu stability elektrizačnej sústavy v podmienkach prepojenej sústavy Európy.

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na problematiku stability elektrizačnej sústavy bezpečnosti, spoľahlivosti, a analýzu možností zlepšenia týchto ukazovateľov, hlavne z pohľadu zamedzenia vzniku veľkých porúch a eliminovania príčin rozpadu sústavy. Jedným z hlavných cieľov predkladaného projektu je stanoviť kritické miesta v elektrizačnej sústave na základe modelovania ustálených a prechodných stavov v sústave pri uvažovaní tranzitov cez prenosovú sústavu SR a pre prípad nedostatku domácich zdrojov (odstavenie JE V1). Výsledkom modelovania a analýz bude návrh na implementovanie technických prostriedkov FACTS, transformátorov s komplexným prevodom a ďalších kompenzačných prvkov do prenosovej sústavy pre zlepšenie statickej a dynamickej stability a riadenie tokov výkonov v elektrizačnej sústave. Ďalším cieľom projektu je vytvoriť databázu poruchovosti jednotlivých prvkov, spoľahlivostný model prvkov elektrizačnej sústavy a vykonať spoľahlivostnú analýzu. Výsledkom riešenia projektu budú vytvorené počítačové modely elektrizačnej sústavy s uvažovaním tranzitov a importom elektriny do SR a budú nasimulované prechodné deje na základe výsledkov analýzy spoľahlivosti jednotlivých prvkov sústavy. Výsledky predkladaného projektu budú dôležité pre zabezpečenie stabilnej prevádzky elektrizačnej sústavy a zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektriny v nových podmienkach liberalizovaného trhu s elektrinou a novej legislatívy EU.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra elektroenergetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/3092/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0