9. 12. 2019  23:43 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Zvyšková únosnosť a mechanizmus kolapsu konštrukcie.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Konštrukcie musia slúžiť počas svojej životnosti. Doplňujúcou podmienkou je prípad mimoriadnej udalosti, kedy nesmie prísť k veľkým materiálnym škodám a nesmie prísť k stratám na ľudských životoch. Tieto podmienky nútia výskumníkov sledovať post-kolapsové stavy konštrukcií. To si vyžaduje akceptovať nelineárne efekty v chovaní sa konštrukcií, použiť vhodné teoretické a výpočtové modely pre správny opis vlastností konštrukčných materiálov ako i používať geometricky nelineárnu teóriu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/2149/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0