16. 6. 2019  5:20 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium a numerická simulácia degradačných procesov materiálov

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedecký projekt je orientovaný na štúdium degradačných procesov a poškodzovania súčasti v závislosti od mikroštruktúrnych a technologických vlastností materiálov. Výskum bude aplikovaný na rôznych tepelne spracovaných vzorkách materiálov, ktoré budú laboratórne skúšané pri rozdielnych teplotách a rôznych mechanických zaťaženiach (aplikované mechanické zaťaženie bude statické, dynamické a únavové). Skúšobné vzorky budú analyzované z hľadiska fraktografie a morfologických zmien mikroštruktúry. Experimenty budú realizované súbežne aj s využitím počítačovej simulácie a numerických metód riešenia v oblasti degradácie a skúšania materiálov. Súčasťou projektu bude návrh nových výpočtových techník, materiálových modelov a nelineárnych štrukturálnych prvkov pre vybrané skúšky materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:1/2111/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0