18. 6. 2019  9:20 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium a numerická simulácia degradačných procesov materiálov

Garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt je orientovaný na štúdium degradačných procesov a poškodzovania súčasti v závislosti od mikroštruktúrnych a technologických vlastností materiálov. Výskum bude aplikovaný na rôznych tepelne spracovaných vzorkách materiálov, ktoré budú laboratórne skúšané pri rozdielnych teplotách a rôznych mechanických zaťaženiach (aplikované mechanické zaťaženie bude statické, dynamické a únavové). Skúšobné vzorky budú analyzované z hľadiska fraktografie a morfologických zmien mikroštruktúry. Experimenty budú realizované súbežne aj s využitím počítačovej simulácie a numerických metód riešenia v oblasti degradácie a skúšania materiálov. Súčasťou projektu bude návrh nových výpočtových techník, materiálových modelov a nelineárnych štrukturálnych prvkov pre vybrané skúšky materiálov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:1/2111/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0