20. 10. 2019  14:12 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Špeciálne sklá pre optoelektroniku, energetiku a pamäťové zariadenia

Garant: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na prípravu a diagnostiku nových materiálov na báze špeciálnych skiel s cieleným objemovým a tiež lokálnym dopovaním. Zahrnuje oblasť štúdia chalkogenidových skiel a skiel na báze oxidov ťažkých kovov vyznačujúcich sa širokým intervalom optickej priepustnosti, vysokými hodnotami transmittancie a možnosťou dosiahnutia vysokej koncentrácie ďalších dopujúcich látok ovplyvňujúcich javy UP a DOWN optickej konverzie dôležitej v optoelektronike a pri zvyšovaní účinnosti premeny solárnej energie. Výrazná štruktúrna citlivosť elektrických vlastností a možnosť pripraviť ich vo forme tenkých vrstiev umožňujú ich aplikovať pre rôzne druhy pamäťových zariadení. Príprava týchto skiel bude uskutočňovaná špecifickými metódami prípravy vysokočistých neusporiadaných tuhých roztokov liatím z taveniny (napr. metódou delenej ampuly) s následnou lokálnou modifikáciou chemického zloženia metódami prípravy tenkovrstvových štruktúr (napr. iónovou implantáciou). Následne budú analyzované štruktúrne parametre a aplikačne dôležité vlastnosti (elektrické, dielektrické, optické a tepelné vlastnosti). Bude sledovaný vplyv rôznych technologických podmienok pre dosiahnutie vysokej čistoty pripravených skiel vo forme objemných vzoriek ako aj tenkých vrstiev. Hodnotenie kvality pripravených materiálov je determinované na základe analýzy výsledkov experimentálnych prác aj modelovania.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-16-0086
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Katarína Bártová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Šumecspoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ