20. 6. 2019  0:53 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0

Garant: doc. Ing. Marek Jemala, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náš projekt si kladie za HLAVNÝ VÝSKUMNÝ ZÁMER systémovo analyzovať a identifikovať hlavné predpoklady, rámcové podmienky, špecifiká, procesy, problémy, riziká, ale aj výhody a kompetencie priemyselných podnikov potrebné pre rozvoj komplexnejších inovácií a trendov Priemyslu 4.0 v jednotlivých regiónoch SR, a to najmä v súlade so STRATÉGIU VÝSKUMU A INOVÁCIÍ PRE INTELIGENTNÚ ŠPECIALIZÁCIU SR (RIS3), STRATÉGIOU SMART GROWTH – EUROPA 2020, STRATÉGIOU PRE MEDZINÁRODNÚ KOOPERÁCIU VO VÝSKUME A VÝVOJI a iniciatívou EC JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH. V súlade s týmito strategickými dokumentmi, komplexnosť priemyselných inovácií predpokladá viac flexibilné, inovatívne, environmentálne, sociálne a kultúrne udržateľné spôsoby priemyselnej výroby a podnikania. Parciálna časť nášho výskumu v tomto projekte bude založená na použití, overení a možnom zlepšení metodiky manažérskeho a inovačného hodnotenia UNIVERSITY OF CAMBRIDGE a metodiky INOVAČNÉHO HODNOTENIA Z DOLNÉHO RAKÚSKA (I-AM Lower Austria) v podmienkach SR prvý krát, pričom v tomto projekte je plánovaná spolupráca s autormi týchto metodík, čo je jedným z predpokladov ŠPIČKOVÉHO VÝSKUMU.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-16-0164
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2021
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:15

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Marek Jemala, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Alica Bartošová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Čekan, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Katarína Čekanová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Helena Fidlerová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.spoluriešiteľ