17. 6. 2019  8:53 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v podmienkach vstupu SR do EU

Garant: doc. Ing. Milan Nič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá faktormi vplývajúcimi na trhovú hodnotu nehnuteľností, nástrojmi ekonomického modelovania, vzťahom medzi trhovou hodnotou nehnuteľností a rozvojom územia, zistením regionálnych daností územia, analýzou súčasného stavu, zmenami vyvolanými po roku 1989, súčasnou metodikou platnou v Slovenskej republike, pričom detailne rozoberá jej silné a slabé stránky a porovnáva ju s postupmi (štandardami) platnými v EÚ. Navrhuje nevyhnutné zmeny v prístupe určenia trhovej hodnoty nehnuteľností.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav súdneho znalectva (SvF)
Identifikace projektu:1/2600/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0