19. 6. 2019  8:46 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti v podmienkach vstupu SR do EU

Garant: doc. Ing. Milan Nič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá faktormi vplývajúcimi na trhovú hodnotu nehnuteľností, nástrojmi ekonomického modelovania, vzťahom medzi trhovou hodnotou nehnuteľností a rozvojom územia, zistením regionálnych daností územia, analýzou súčasného stavu, zmenami vyvolanými po roku 1989, súčasnou metodikou platnou v Slovenskej republike, pričom detailne rozoberá jej silné a slabé stránky a porovnáva ju s postupmi (štandardami) platnými v EÚ. Navrhuje nevyhnutné zmeny v prístupe určenia trhovej hodnoty nehnuteľností.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav súdneho znalectva (SvF)
Identifikácia projektu:1/2600/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0