21. 9. 2019  19:21 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Umelecké formy v komunikačnom dizajne

Garant: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši principiálne koncipovaný model vysokoškolskej prípravy pre oblasť dizajnu (zameranie dizajn vizuálnej komunikácie a multimédií) na STU v Bratislave. Zapĺňa doposiaľ nepokrytú medzeru v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť komunikačného dizajnu s dôrazom na umeleckú tvorbu v kybernetickom priestore ( multimediálny dokument, grafický dizajn a videoart) a dopĺňa o sústavu študijných plánov o nový prvok integrácie umenia a techniky. Osobitnou úlohou je príprava učebnej látky teoretických predmetov na CD nosičoch (CD-ROM).
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:3/3253/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0