12. 12. 2019  1:32 Otília
Akademický informační systém

Projekty


Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania.

Garant: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie otvoreného systému virtuálneho laboratória na riešenie úloh, ktoré sú z rôznych hľadísk (ekonomické, ekologické, časové a pod.) ťažko riešiteľné v reálnom prevedení. Tieto úlohy sú určené predovšetkým pre študentov Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Okrem toho budú do projektu zahrnuté aj úlohy slúžiace na výučbu spracovania a prezentácie odborných a vedeckých textov a výpočtov s použitím štandardných programov Word, Excel a Matlab. Táto časť projektu je zameraná na širokú sieť možných užívateľov ako sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia z rôznych vysokých škôl, pracovníci z praxe, ktorí sa potrebujú, alebo chcú zdokonaliť v tejto oblasti a iní.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:3/3075/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0