18. 6. 2019  1:39 Vratislav
Akademický informačný systém

Projekty


Pravdepodobnosť porušovania železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradá-cie vlastností materiálov. Prognóza životnosti konštrukcií. Bezpeč-nosť a spoľahlivosť jadrových elektrární.

Garant: prof. Ing. Juraj Králik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predkladá riešenie problémov pravdepodobnostného posudzovania bezpečnosti a spoľahlivosti nosných železobetónových konštrukcií za uváženia interakcie s podložím, extrémneho namáhania a degradácie vlastností materiálov. Z hľadiska pravdepodobnostného prístupu sa stavebné konštrukcie analyzujú počas štádia prípravy (projektovania), užívania, rekonštrukcie alebo sanácie až po dovŕšenie ich projektovanej životnosti. Pravdepodobnostná analýza porušovania konštrukcií je budovaná na predpokladoch nelineárnej analýzy konštrukcií pre predpokladané stredné hodnoty materiálových veličín a zaťaženia. Posúdenie bezpečnosti alebo spoľahlivosti konštrukcie vychádza z rovnakej úrovne pravdepodobnosti variability materiálových vlastností konštrukčných prvkov, pôsobenia zaťaženia a pravdepodobnosti porušenia konštrukcie ako celku. Pravdepodobnostná analýza kolapsu konštrukcie za pôsobenia extrémneho zaťaženia vychádza teda z riešenia nelineárneho správania konštrukcie ako celku po krokoch. Pravdepodobnosť porušenia konštrukcie ako celku je možné riešiť simuláciou možných odchyliek od stredných hodnôt materiálových vlastností a zaťaženia. Nelineárne riešenie je vymedzené na problém analýzy stenových a rámovo-stenových systémov za predpokladu teórie rozmazaných trhlín, rotačných trhlín, vrstevnatej aproximácie po hrúbke, degradácie pevnosti betónu podľa Collins a Červenku, redukcie šmykovej pevnosti podľa Kolmara a podmienky plasticity podľa Kupfera, Owena a Chena.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/2136/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0