20. 11. 2019  13:53 Félix
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium, numerická simulácia a optimalizácia rýchloohrevov pre progresívne technológie tvárnenia a tepelného spracovania

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zaoberá štúdiom, analýzou a numerickou simuláciou správania sa materiálov pri rýchlych ohrevoch so zameraním na odporový ohrev, indukčný ohrev, ohrev laserovým lúčom a ich využitie v progresívnych technológiách tvárnenia a teplného spracovania. Dôraz je kladený na veľmi úzke prepojenie numerických analýz a experimentálnych meraní elektro-magnetických, teplotných a napäťovo-deformačných polí a následnú aplikáciu získaných výsledkov pri návrhu a optimalizácii rýchlych ohrevov pre vybrané procesy tvárnenia a tepelného spracovania. Súčasťou projektu je taktiež posúdenie vplyvu technologických parametrov rýchloohrevu na mikroštruktúru, výsledné mechanické a úžitkové vlastnosti materiálov, experimentálne meranie materiálových vlastností a zostavenie materiálových databáz pre vybrané ocele. V teoretickej oblasti bude výskum zameraný na tvorbu špeciálnych materiálových modelov a užívateľských podprogramov pre riešenie združených úloh pomocou komerčných konečno-prvkových programových systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra aplikovanej mechaniky (UVSM MTF)
Identifikace projektu:1/2073/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ