12. 11. 2019  7:35 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium, numerická simulácia a optimalizácia rýchloohrevov pre progresívne technológie tvárnenia a tepelného spracovania

Garant: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zaoberá štúdiom, analýzou a numerickou simuláciou správania sa materiálov pri rýchlych ohrevoch so zameraním na odporový ohrev, indukčný ohrev, ohrev laserovým lúčom a ich využitie v progresívnych technológiách tvárnenia a teplného spracovania. Dôraz je kladený na veľmi úzke prepojenie numerických analýz a experimentálnych meraní elektro-magnetických, teplotných a napäťovo-deformačných polí a následnú aplikáciu získaných výsledkov pri návrhu a optimalizácii rýchlych ohrevov pre vybrané procesy tvárnenia a tepelného spracovania. Súčasťou projektu je taktiež posúdenie vplyvu technologických parametrov rýchloohrevu na mikroštruktúru, výsledné mechanické a úžitkové vlastnosti materiálov, experimentálne meranie materiálových vlastností a zostavenie materiálových databáz pre vybrané ocele. V teoretickej oblasti bude výskum zameraný na tvorbu špeciálnych materiálových modelov a užívateľských podprogramov pre riešenie združených úloh pomocou komerčných konečno-prvkových programových systémov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra aplikovanej mechaniky (UVSM MTF)
Identifikácia projektu:1/2073/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.zodpovedný riešiteľ