21. 10. 2019  10:47 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu urýchlených iónov na atomárnu a elektrónovú štruktúru ultratenkých 2D heterosystémov pre elektronické aplikácie

Garant: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Neustála miniaturizácia elektroniky na báze kremíka a súčasný výskum grafénu viedli k výrobe atomárne tenkých dvojrozmerných polovodičov. Kombináciou polovodičových 2D dichalkogenidov prechodových kovov (TMDC) s inými 2D materiálmi ako je vodivý grafén a hexagonálny nitrid bóru (h-BN), ktorý je izolantom, je možné vytvoriť ultratenké polovodičové súčiastky, vrátane tranzistorov riadených poľom (FET). Keďže takáto elektronika má nízku spotrebu energie, nízku hmotnosť a je mechanicky mimoriadne pevná, očakáva sa jej významné používanie okrem iného na orbitálnych staniciach, kozmických lodiach a v lietadlách. Takéto aplikácie sú však podmienené znalosťami o pôsobení ionizujúceho žiarenia na zmenu ich vlastností. Doteraz takéto informácie pre 2D TMDC nanovrstvy neboli systematicky skúmané. Projekt je venovaný štúdiu zmien vyvolaných ožarovaním iónovým zväzkom v nanovrstvách h–BN, MoSe2, WSe2, MoS2 a WS2. Vzorky budú ožarované urýchlenými protónmi, iónmi hélia a iónmi ťažkých prvkov v širokom rozsahu energií od desiatok keV do desiatok MeV, pri rôznych dávkach. Atomárne a elektrónové štrukturálne zmeny budú analyzované pomocou TEM s atomárnym rozlíšením, AFM, Ramanovej spektroskopie a pomocou elektrických meraní.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-16-0500
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spolurišiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ