25. 6. 2019  0:23 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Polyazaheterocykly a ich kyslíkové analógy. Ekologicky vhodnejšie syntézy, supramolekulárna štruktúra, biologicko ? fyzikálne vlastnosti.

Garant: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom navrhovaného projektu je príprava nových aromatických polyazaheterocyklov na báze triazínov, dihydropyridínov, pyrimidínov, chinolínov a chinazolínov s prikondenzovaným ďalším aromatickým alebo nasýteným cyklom. V počiatočnom štádiu projektu bude venovaná najväčšia pozornosť príprave nových prekurzorov citovaných heterocyklov ekologicky vhodnejšími a modernejšími metódami. V ďalšej časti budú tieto prekurzory využité v cyklizačných a cyklokondenzačných reakciach na prípravu cieľových zlúčenín. Derivatizáciou novopripravených heterocyklov zavedenín cukornatej alebo inej hydrofilnej zložky sa bude sledovať zvýšenie rozpustnosti zlúčenín vo vode a ich lepšia biologická aplikácia. Pozornosť sa bude venovať fyzikálnochemickým a spektrálnym charakteristikám v ich väzbe na röntgeno-štrukturálnu analýzu a supramolekulovú chémiu s využitím kvantovochemických výpočtov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2448/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0