26. 8. 2019  10:05 Samuel
Akademický informační systém

Projekty


Hodnotenie vodárenských dopravných systémov.

Garant: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu: V súčasnej dobe je takmer 85% obyvateľstva SR zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu. Nedostatok zdrojov a ekonomická situácia spôsobila, že aj pitná voda sa stala jednou zo strategických surovín 21.storočia. Z tohto dôvodu sa straty tejto suroviny stali jedným z hlavných problémov pre prevádzkovateľov a vlastníkov vodárenských zariadení. Straty vody sú aj dôležitým ukazovateľom technického stavu vodárenskej distribučnej sieti, ktoré využívajú prevádzkovatelia a vlastníci vodárenských distribučných sietí pri posudzovaní činností, plánovaní opráv, rekonštrukcií a zásahov na systéme a sú jedným z ukazovateľov efektívnosti riadenia vodárenských dopravných systémov. Pre vyhodnocovanie technického stavu siete a strát vody existuje množstvo ukazovateľov, ktoré v mnohých prípadoch nie sú pre daný distribučný systém v našich podmienkach objektívne. Táto podstata je hlavným zameraním projektu. Projekt sa zameriava na zhodnotenie ukazovateľov technického stavu distribučnej siete, nasledovnou optimalizáciou pre naše prevádzkové a technické podmienky a v nutnom prípade stanovením nových efektívnejších postupov pre vykazovanie strát vody.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:1/3313/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0