14. 10. 2019  4:21 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Bezpečnosť a originalita remeselne vyrábaných syrov zo surového mlieka - aplikácia metód prediktívnej mikrobiológie a PCR pri hodnotení rizika (risk assessment)

Garant: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte bude venovaná pozornosť matematickej analýze rastu baktérií mliečneho kysnutia, doplnkových kultúr baktérií mliečneho kysnutia a vybraných zdravotne nežiadúcich mikroorganizmov počas fermentácie a zrenia ovčieho hrudkového syra vyrobeného zo surového mlieka. Na matematické modelovanie vybraných mikrobiálnych kultúr sa aplikujú princípy prediktívnej miklrobiológie založené na fakte, že odozvy mikroorganizmov na faktory vonkajšieho a vnútorného prostredia sú reprodukovateľné. Baktérie mliečneho kysnutia, štartovacie a doplnkové kultúry, produkujú široké spektrum látok s antimikrobiálnou aktivitou, pričom ich účinok na rast a rozmnožovanie patogénnej mikroflóry budú predmetom štúdiav predkladanom projekte.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie výživy a hodnotenia potravín (ÚBM FCHPT)
Identifikácia projektu:APVV-20-005605
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0