21. 10. 2019  23:20 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj nových metód rýchlej chromatografickej analýzy izomérov a enantiomérov prchavých organických zlúčenín vo viackolónových a viacrozmerných systémoch spojených s hmotnostnou spektrometriou.

Garant: prof. Ing. Ján Krupčík, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na (i) vývoj ucelených, systematických a optimalizovaných metód na vyhodnocovanie údajov získaných analýzou zložitých vzoriek obsahujúcich prchavé zlúčeniny s podobnými vlastnosťami, vrátane opticky aktívnych zlúčenín, rýchlou chromatografiou s univerzálnou a selektívnou detekciou, vrátane MS, pomocou jedno- a viacrozmerných techník separácie, (ii) vývoj flexibilného analytického systému pre LC/GC/GC s hmotnostne-spektrometrickou detekciou a s variabilným usporiadaním, nastaviteľného na cielenú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu zložitých vzoriek prchavých zlúčenín, významných a hľadiska kvality životného prostredia a potravín, vrátane opticky aktívnych zlúčenín, pracujúceho v režime viac-rozmerných separácií, vrátane správneho spracovania získaných údajov, (iii) vývoj pokročilých metód na určovanie vlastností spojených analytických systémov a určovanie chromatografických vlastností enantiomérov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikace projektu:1/2461/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0